Kids Summer Camp

July 26 - 29 | August 2 - 5 | August 9 - 12 | August 16 - 19 | 10am to 2pm

Football & Handball -  Basketball & Netball -  Dodgeball & Wallball -  Climbing Wall - Cricket & Tennis - Rugby & Hockey